INHOUD VAN HET INTERVIEW
  
 
Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de telefonische interviews over de impact van het coronavirus die medio 2020 afgenomen zullen worden.

Het interview begint met een opsomming van alle leden van het huishouden en hun relevante informatie (o.a. voornaam, geslacht, geboortejaar en geboortemaand). Deze opsomming wordt aan slechts één persoon van het huishouden gevraagd. Vervolgens wordt automatisch bepaald wie uit het huishouden in aanmerking komt voor het interview (mensen van 50 jaar en ouder en diens partner, ook als deze partner jonger is dan 50 jaar).

In de huidige reeks interviews, golf 8, krijgen respondenten vragen over maximaal 21 onderwerpen (maximaal 21, omdat sommige onderwerpen door slechts één persoon van het huishouden beantwoord hoeven te worden, en omdat sommige vragen enkel aan respondenten in bepaalde leeftijdsgroepen gesteld worden). Deze onderwerpen komen in afzonderlijke modules komen aan bod. Drie van de 21 modules zijn lichamelijke tests. Het interview bevat de volgende 21 onderwerpen (gepresenteerd in modules):
 1. Demografische gegevens. Deze module verzamelt informatie over o.a. burgerlijke staat, geboorteland, opleiding en beroep. Ook worden er vragen gesteld over de ouders, hun laatst uitgeoefende beroep en hun gezondheidstoestand.
 2. Sociale netwerken. In deze module worden vragen gesteld over de persoonlijke relaties met mensen die belangrijk zijn voor de respondent.
 3. Kinderen. In deze module wordt gevraagd naar kinderen (voornaam, leeftijd, woonafstand tot kinderen).
 4. Lichamelijke gezondheid. In deze module komen veel verschillende aspecten van gezondheid aan bod, zoals inschatting van de eigen gezondheid, langdurige ziekten of handicaps, gezichts- en gehoorvermogen. Ook worden er vragen gesteld over arbeidsongeschiktheid en hulpmiddelen die eventueel gebruikt worden.
 5. Gedragsrisico's. Deze module vraagt naar gedragingen die de gezondheid beïnvloeden, zoals roken, alcoholconsumptie en lichamelijke activiteiten.
 6. Cognitieve functies. Hier worden korte testjes uitgevoerd naar geheugen, concentratie, rekenvaardigheid en verbale uitdrukkingsvaardigheid.
 7. Geestelijke gezondheid. In deze module wordt gevraagd hoe er tegen het leven aangekeken wordt en worden vragen gesteld over emotionele problemen.
 8. Gezondheidszorg. Hier worden vragen gesteld over dokters- en ziekenhuisbezoeken in het recente verleden. Ook worden er vragen gesteld over de mate waarin men verzekerd is tegen ziektekosten.
 9. Werk en pensioenen. In deze module wordt gevraagd naar de huidige werkstatus, inkomen (uit werk en andere bronnen), pensioenopbouw. Ook worden er een paar vragen gesteld over computergebruik. Gepensioneerde deelnemers worden gevraagd naar soorten pensioen en de hoogte hiervan.
 10. Handgreepkracht (lichamelijke test). Bij deze lichamelijke meting wordt met behulp van een speciaal apparaat de knijpkracht van beide handen gemeten.
 11. Bewegingsmeting. In golf 8 wordt men gevraagd om deel te nemen aan een aanvullend onderzoek. Indien een respondent hier toestemming voor geeft Ún geselecteerd wordt, krijgt hij of zij een bewegingsmeter toegezonden die acht dagen op het bovenbeen gedragen dient te worden en gedurende die tijd al zijn/haar bewegingen registreert. Uiteraard is deelname aan dit onderdeel volledig vrijwillig.
 12. Sociale steun. In deze module wordt gevraagd naar de hulp die men krijgt en de hulp die men aan anderen geeft.
 13. Financiële transacties. Deze module bevat vragen over financiële of materiële steun die men heeft gegeven aan anderen of zelf heeft ontvangen. Ook erfenissen komen hier aan bod.
 14. Huisvesting. In deze module worden gegevens verzameld over de huidige woning zoals grootte, kwaliteit en kenmerken van de woonruimte.
 15. Gezinsinkomen. Deze korte module verzamelt informatie over gezinsinkomen. Ook wordt gevraagd naar het inkomen van mensen in het huishouden die niet deelnemen aan het onderzoek (bijvoorbeeld volwassen, inwonende kinderen).
 16. Consumptie. In deze module wordt gevraagd naar verschillende soorten uitgaven van het huishouden, bijvoorbeeld uitgaven voor voeding, elektriciteit en telefoon.
 17. Spaargedrag. In deze module worden enkele vragen gesteld over het spaar- en uitgeefgedrag in het verleden en over meevallers en tegenvallers die men eventueel heeft meegemaakt gedurende het leven waardoor hun financiële situatie beter of slechter uitpakte dan verwacht.
 18. Vermogen. Hier wordt gevraagd naar het financiële en niet-financiële vermogen.
 19. Activiteiten en welzijn. Deze module bevat vragen over activiteiten waaraan men heeft deelgenomen en over hoe mensen in het algemeen over hun leven denken.
 20. Tijdsbesteding. Deze module gaat over hoeveel tijd men gisteren heeft besteed aan diverse zaken, zoals huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging, betaald werk, hulp aan familieleden, vrijetijdsactiviteiten.
 21. Verwachtingen. In deze module wordt gevraagd naar verwachtingen die men heeft over de toekomst en hoe groot men de kans acht dat bepaalde situaties zich voordoen.

Het telefonisch interview over de impact van het coronavirus
In juni 2020 wordt de dataverzameling voor SHARE-golf 8 hervat middels telefonische interviews. In dit korte interview worden diverse vragen over de impact van het coronavirus gesteld. Hieronder volgen voorbeelden van de onderwerpen die in het interview aan bod komen:
 • Infectie en gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u bent getest op het coronavirus. En of u of uw familie, vrienden, collega's COVID-19 hebben gehad of soortgelijke symptomen hebben ervaren.
 • Gezondheidszorg. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u een eerder geplande medische behandeling heeft moeten uitstellen. En, als u de afgelopen tijd zorg heeft ontvangen, of u daar dan tevreden over bent.
 • Mentale gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u zich verdrietig, gedeprimeerd of eenzaam heeft gevoeld.
 • Economische situatie. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de impact op uw job, of u inkomen bent misgelopen, en zo ja, of de overheid dat dan heeft gecompenseerd.
 • Sociaal netwerk. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u hulp heeft gehad of anderen geholpen heeft.