NIEUWS
  
 
2024
 • Het Vlaamse SHARE-team wenst u een gelukkig 2024! Dit jaar bestaat SHARE 20 jaar en gaat de tiende SHARE-golf van start.
2023
 • VACATURE. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen zoekt een onderzoeker om het Vlaamse SHARE-team te versterken. Naast meewerken aan de implementatie van SHARE in Vlaanderen zal hij/zij ook meewerken aan projecten voor het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en aan zijn/haar doctoraatsonderzoek werken. Solliciteren kan tot en met 22 juni.

 • Momenteel wordt er gewerkt aan het coderen en opschonen van de gegevens die in SHARE-golf 9 zijn verzameld. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor de tiende SHARE-golf.

 • De centrale coördinatie van SHARE is officieel verhuisd van München naar Berlijn. Het nieuw opgerichte SHARE Berlin Institute wordt geleid door prof. dr. David Richter. Zijn voorganger prof. dr. Axel Börsch-Supan, die SHARE heeft opgericht en tot eind 2022 aan het hoofd stond, blijft nauw betrokken bij SHARE.
2022
 • De negende SHARE-golf is deze zomer afgerond! Alle interviews zijn afgenomen. Nu volgt een periode waarin we de gegevens controleren en -waar nodig- coderen of corrigeren, zodat de gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoek. De privacy van onze respondenten blijft uiteraard te allen tijde gewaarborgd.
2021
 • Onze SHARE-collega's van de Universiteit Luik, Xavier Flawinne en Sergio Perelman, hebben een Franstalig boek gepubliceerd waarin beschrijvende resultaten worden gepresenteerd op basis van SHARE-data. Het boek is getiteld "La vie après 50 ans: Faits marquants révélés par l'enquête européenne SHARE" en is gratis te lezen of te downloaden op deze website.
  Het boek is onderverdeeld in vier thema's (Les déterminants d'une vie en bonne santé; L'impact de nos acquis culturels sur notre état de santé; Le socioéconomique à la rescousse de notre bien-être; en L'aide informelle et intergénérationnelle) en bevat twintig hoofdstukken.

 • In november 2021 zijn we weer gestart met persoonlijke ("face-to-face") interviews voor de negende SHARE-golf. Gezien de aanhoudende coronapandemie is het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van onze respondenten en interviewers nu natuurlijk extra belangrijk. Daarom nemen onze interviewers gepaste voorzorgsmaatregelen om het risico op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden, zoals afstand bewaren, handen desinfecteren en een mondmasker dragen.

 • Bekijkt u ook eens onze resultatenbrochure op de pagina PUBLICATIES. Deze is opgesteld voor onze respondenten en geeft, in het Nederlands, een korte samenvatting van enkele onderzoeken gebaseerd op SHARE-gegevens.

 • In juni 2021 zijn de gegevens van SHARE-golf 8 officieel beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens omvatten de interviews die tijdens het reguliere SHARE-veldwerk, dat in maart 2020 vroegtijdig werd stopgezet, werden verzameld én de telefonische interviews die tijdens de eerste SHARE-COVID-bevragingsronde in 2020 werden verzameld. Een eerste, voorlopige versie van de SHARE-COVID-data werd in december vorig jaar al beschikbaar gesteld voor onderzoek, maar inmiddels zijn de data verder opgeschoond en gecheckt en kunnen geregistreerde onderzoekers de finale versie downloaden.
  De reguliere SHARE-dataset van golf 8 bevat naast de vragen die in elke golf terugkeren ook een derde herhaling van de sociale netwerken-module (bevraagd in golf 4, 6 en 8) en twee nieuwe modules met betrekking tot tijdsbesteding en (spijt van) spaar- en uitgeefgedrag. Daarnaast werd er in tien SHARE-landen, waaronder België, bij een kleine selectie van de respondenten een bewegingsonderzoek uitgevoerd, waarbij er 8 dagen lang met behulp van een bewegingsmetertje werd geregistreerd hoeveel de deelnemende respondenten bewogen. Ook deze gegevens zijn nu beschikbaar voor onderzoek (in de module AX, "accelerometry"). Ten slotte kunnen ook de gegevens van de "drop-off"-vragenlijst gedownload worden. In deze aanvullende, papieren vragenlijst, die respondenten zelf mochten invullen, werd gepeild naar hun kennis van en mening over het Belgisch pensioenstelsel en werden er enkele vragen gesteld over levenstevredenheid.

 • In de zomer van 2021 vond de tweede SHARE-COVID-bevragingsronde plaats. Huishoudens die vorig jaar deelnamen aan de eerste telefonische SHARE-COVID-enquête werden dit jaar nogmaals gecontacteerd door onze ervaren interviewers. Deze tweede bevragingsronde zal onderzoekers in staat stellen om vergelijkingen te maken tussen de situatie vlak na het uitbreken van de coronapandemie en de situatie een jaar tot anderhalf jaar later.

2020
 • In december 2020 werd een eerste versie van de SHARE-COVID-gegevens, die afgelopen zomer zijn verzameld, beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zijn de verkregen interviews volledig geanonimiseerd en krijgen onderzoekers die met deze gegevens werken geen persoonlijke informatie van respondenten, zoals namen en adressen, te zien.

 • In december 2020 werd een mijlpaal bereikt van 3.000 wetenschappelijke publicaties op basis van SHARE-gegevens!

 • Hervatting veldwerk door middel van telefonische interviews - mei 2020
  In het vorige nieuwsbericht informeerden we u over de tijdelijke stopzetting van de achtste interviewronde van SHARE in verband met de uitbraak van het coronavirus. De afgelopen tijd werd er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de heropstart van het veldwerk. We zijn blij u te kunnen melden dat we vanaf juni het veldwerk gaan hervatten. Gezien de huidige situatie en de beperkingen die nog steeds gelden, gaan we deze golf niet afronden met persoonlijke interviews zoals we gewend zijn, maar door middel van telefonische interviews. Bovendien is het interview aangepast: de vragen gaan nu over de impact van het coronavirus op uw leven, en het is sterk ingekort en zal slechts 20 à 25 minuten duren. Onder INHOUD VAN HET INTERVIEW kunt u meer informatie vinden over deze nieuwe coronavirus-gerelateerde vragen.
  Bent u in 2019 of 2020 al geïnterviewd door een van onze interviewers? Mogelijk wordt u binnenkort nogmaals gecontacteerd. Aangezien het gaat om een nieuwe reeks vragen en we graag een goed beeld willen krijgen van de impact van het coronavirus op het leven van Vlaamse 50-plussers, zal een gedeelte van reeds geïnterviewde respondenten opnieuw benaderd worden. Uiteraard is deelname aan dit aanvullend onderzoek vrijwillig.

 • Tijdelijke stop interviews i.v.m. coronavirus - maart 2020
  De overheid maakte richtlijnen bekend om de verdere verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, te vertragen. Uitvoerig overleg met onder anderen de medische experts van de Universiteit Antwerpen en die van onze Franstalige collega's aan de Universiteit Luik heeft ertoe geleid om te beslissen het veldwerk voor SHARE tijdelijk stil te leggen. We volgen de ontwikkelingen en de adviezen van de overheid en onze universiteiten op de voet, maar op dit moment staat de gezondheid van onze respondenten en interviewers - en de volksgezondheid in het algemeen - voorop.

2019
 • Momenteel is de dataverzameling voor de achtste golf van SHARE in volle gang!

 • Op 19 en 20 september 2019 vond de "SHARE User Conference" plaats in Budapest, Hongarije. Het thema van de conferentie was "Understanding Ageing Societies" en bracht onderzoekers bij elkaar om hun onderzoeksresultaten op basis van SHARE-data te presenteren en met elkaar te bespreken.

 • In september 2019 is een mijlpaal behaald van 10.000 geregistreerde SHARE-gebruikers!

 • De Social Policy and Law Shared Database (SPLASH) staat online! Deze database is een handig hulpmiddel dat achtergrondinformatie biedt op macro-niveau. De twee belangrijkste pijlers zijn beleid en data. In het "Policy"-gedeelte kan men informatie vinden over specifieke wetten in verschillende Europese landen, alsmede hoe deze wetten zijn geïmplementeerd en andere relevante informatie. De aandachtsgebieden zijn onderwijs, familie en kinderen, gezondheid, migratie, en werk en pensioen. Het "Data"-gedeelte is gericht op het faciliteren van analyse van micro-data en biedt informatie over demografische indicatoren, onderwijs, familie en kinderen, gezondheid, levensomstandigheden, macro-economische indicatoren, migratie, en werk en pensioen. SPLASH is te raadplegen via splash.db.eu.

 • Op 25 juni 2019 werd het "First Results Book" in Brussel gepresenteerd. Het boek, getiteld "Health and socio-economic status over the life course" bevat eerste onderzoeksresultaten op basis van gegevens van de zesde en zevende SHARE-golf en kan online gelezen worden.

 • In april 2019 zijn de gegevens van SHARE-golf 7 officieel beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek! Respondenten die in golf 3 (nog) niet deelnamen aan SHARE en die dus nog geen SHARELIFE interview hebben gehad, werden in deze golf bevraagd over hun levensgeschiedenis. Ook de "Job Episodes Panel", een speciale dataset die de jaarlijkse arbeidssituatie van respondenten bevat, is geüpdatet. Respondenten die al wel deelnamen aan SHARELIFE in golf 3 doorliepen het reguliere SHARE-interview.
2018
 • In december 2018 werd de "SHARE Data & Documentation Tool" gelanceerd. Dit is een gebruiksvriendelijke webapplicatie waarmee men de SHARE databank kan doorzoeken. Een belangrijk kenmerk van de tool is dat codeboeken voor alle vrijgegeven SHARE-golven gegenereerd en gedownload kunnen worden. Hiermee kunnen onderzoekers die geïnteresseerd zijn in SHARE een eerste indruk krijgen van de inhoud zonder de gegevens direct te downloaden, maar ook voor geregistreerde SHARE-onderzoekers zijn de codeboeken een handig hulpmiddel. Daarnaast kan de tool gebruikt worden om SHARE-publicaties te doorzoeken.
  De applicatie kan geraadpleegd worden via www.share-datadocutool.org.

 • In mei 2018 werd de SHARE blog gelanceerd. Via www.share-blog.eu kunt u blog posts lezen van onderzoekers die hun onderzoeksresultaten delen, en er eventueel op reageren.
2017
 • Op donderdag 19 oktober 2017 vond de zogeheten "Belgian SHARE Users Workshop" plaats op de Universiteit Antwerpen. Het doel van deze workshop was om Belgische onderzoekers die gebruik maken van SHARE-data samen te brengen en SHARE-onderzoek te bespreken. Met twee plenaire lezingen van Howard Litwin (Israël) en Guglielmo Weber (Italië) en twaalf presentaties van onderzoekers uit België en buurlanden in parallelle sessies was het een succesvolle en leerzame conferentie.

 • In maart 2017 was de officiële release van SHARE-golf 6. Daarmee zijn er inmiddels zes golven aan data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Onder het kopje "Dataverzameling en data" vindt u meer informatie over de beschikbaarheid van en toegang tot de data.

2016

2015
 • Het boek "Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society" werd op 29 oktober 2015 in Brussel gepresenteerd. Dit boek omvat ruim dertig korte hoofdstukken met eerste onderzoeksresultaten op basis van gegevens van de vijfde SHARE-golf. Het boek is gratis te downloaden via deze link.

 • In november 2015 vond in Luxemburg, bij het Luxembourg Institute for Socio-Economic Research (LISER), de vijfde "SHARE User Conference" plaats. Dit is een wetenschappelijk congres plaats waar onderzoekers vanuit heel Europa samenkwamen om hun bevindingen op basis van de meest recente SHARE-golf (golf 5; 2013) te presenteren en te bespreken.

 • In maart 2015 werden gegevens verkregen uit de vijfde SHARE-golf beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

2014
 • De vijfde golf dataverzameling is medio 2013 afgerond. De geanonimiseerde dataset is in 2014 officieel beschikbaar gesteld voor download.

 • In 2014 werd easySHARE gelanceerd: een gesimplificeerde versie van de SHARE dataset die gebruikt kan worden door studenten en door onderzoekers met weinig ervaring in de kwantitatieve analyse van complexe survey data. Op de internationale SHARE website kunt u meer informatie over easySHARE vinden en over hoe deze data verkregen kunnen worden.

 • Het aantal SHARE publicaties is de afgelopen tien jaar voortdurend toegenomen en inmiddels zijn er bij de centrale SHARE-coördinator in Duitsland 1.000 SHARE publicaties bekend!
2013
 • In november 2013 vond de vierde "SHARE User Conference" plaats aan de HEC Business School in Luik. Tijdens deze conferentie werden onderzoeksresultaten op basis van SHARE-gegevens gepresenteerd en bediscussieerd.

 • Op 27 juni 2013 is in Brussel het boek "Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis" gepresenteerd, dat enkele eerste resultaten op basis van SHARE-golf 4 bevat. Dit boek bevat meer dan dertig artikelen over de effecten van de economische crisis op de leefomstandigheden van 50-plussers in Europa en is gratis te downloaden via deze link.

2012
 • In november 2012 zijn de data van SHARE-golf 4 beschikbaar gesteld. In deze golf nemen vier nieuwe landen deel aan het onderzoek: Estland, Hongarije, Portugal en Slovenië.

 • SHARE heeft sinds 2012 een Facebook-pagina. U vindt ons op Facebook door te zoeken op @surveyofhealthageingandretirementineurope in de zoekbalk. Op Twitter vindt u ons onder de naam @SHARE_MEA.

2011 en eerder